Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz, Testleri Çöz, Soruları Çöz

974 test çözmeniz için, içinde 13026 soru ile sizleri bekliyor!

6.Sınıf – Din Kültürü – İslamiyet ve Türkler – Test 1

6.sınıfta işlenen Din Kültürü dersinin İslamiyet ve Türkler konusu ile ilgili hazırlanmış 15 soruluk testi çözebilirsiniz.

#1 Ebu Hanife ….. ilmini sistemleştiren, Maturidi ise tefsir ve özellikle…… alanında çalışmalar yapan ilim adamlarındandır. Ali Er-Rıza ….. imamdan biridir. Yukarıda verilen noktalı yerlere aşağıdakilerden verilenlerden hangileri gelmelidir ?

#2 Ebu Hanife’nin bir diğer adı aşağıdakilerden hangisidir ?

#3 Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#4 Göktanrı inancı ile aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ?

#5
Talas savaşı Abbasiler ve ……… arasında yaşanmıştır.
Abbasiler Talas savaşını ……… yardımıyla kazanmıştır.
Te’vilati’l Kur’an ……….. alanında yazılmış bir kitaptır.
Yukarıda verilen noktalı yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangileri gelmelidir ?

#6
I.Ebu Hanife – El-Alim ve’l-müteallim
II.Maturidi – Er-Risale ve El-Vasıyye
III.Ali ER-Rıza – Sahifetü’r Rıza
IV.Ebu Hanife – Te’vilati’l- Kur’an
V.Maturudi – Müsned
Yukarıda verilen eser eşleştirmelerinden hangileri doğrudur ?

#7
I.Hz. Ömer (r.a) döneminde İslamiyet önemli ölçüde yayılmıştır.
II.Abbasiler Türklerin desteğini alarak 750 yılında Emevi hükümdarlığına son vermiş ve Türk- Arap yakınlaşması başlamıştır.
III.Abbasilerin Türklerin yardımlarından sonra Türkler ile daha fazla yakınlık gösterdi ve bu durum Türklerin İslamiyet’i kabul etmesinde etkili oldu.
IV.Türkler İslamiyet inancının benimsemesinde Göktanrı inancının katkısından ziyade zararı vardır.
V.Türklerin Müslümanlığı benimsemesi sonucu İslamiyet daha yavaş şekilde yayılmaya başlamıştır.
Türklerin İslamiyet’i benimsemesinde etkili olan nedenler arasında yukarıdakilerden hangisi bulunmamaktadır ?

#8
I.El- Fıkhü’l Ebsat adlı eser Ebu Hanife’ye aittir. Ebu Hanife ilim dışında ticaret ile uğraşmıştır.
II.Maturidi 944 yılında vefat etmiştir. Tefsir alanında eseri mevcuttur.
III.Ali Er-Rıza Türkler arasında İslamiyetin yayılmasında büyük pay sahibi olmuştur.
III.Ebu Hanife’ye kelamcıların lideri ismi verilmiştir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır ?

#9 Ali Er-Rıza hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#10 Maturidi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#11 Ebu Hanife hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?

#12
IHacı Bektaşi Veli
II.Maturidi
III.Ebu Hanife
IV.Ahi Evran
V.Yunus Emre
Türkler arasında İslamiyet’in yayılmasında yukarıda verilen kişilerden hangileri etkili olmuştur ?

#13 İslamiyet Türklerin Göktanrı inancı ile benzer nitelikler göstermesi Türklerin İslam dinini benimsemesinde etkili olmuştur. Buna göre İslamiyeti seçen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir ?

#14 İslam dini ile Göktanrı inancı arasında verilen kavramlardan hangisi yanlıştır ?

#15 Aşağıda verilen durumlardan hangisi Göktanrı inancı özellikleri arasında yer almamaktadır ?

Testi Bitir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Test Gezegeni - Test Çöz, Soru Çöz | Sitemap | Soru Cevap Test